دروس آموزش کارشناسی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آماررياضي (آزمون فرض) 1218453 رياضيات و كاربردها
آماررياضي (برآورد يابي) 1218443 رياضيات و كاربردها
آمارواحتمالات مهندسي 1011312
آموزش رياضيات 1218553 رياضيات و كاربردها
آناليز رياضي 1218153 رياضيات و كاربردها
آناليز عددي 1218473 رياضيات و كاربردها
احتمال (۱) 1218203 رياضيات و كاربردها
احتمال (۲) 1218423 رياضيات و كاربردها
اصول سيستمهاي عامل 1218364 رياضيات و كاربردها
اصول سيستمهاي كامپيوتري 1218374 رياضيات و كاربردها
الگوريتمهاي هندسي 1319163 علوم کامپيوتر
برنامه سازي پيشرفته 1319143 علوم کامپيوتر
بهينه ساز ي خطي 1218183 رياضيات و كاربردها
بهينه سازي غير خطي 1218343 رياضيات و كاربردها
تاريخ رياضيات 1218533 رياضيات و كاربردها
تدريس يار آمارواحتمال ۲ 1121070
تدريس يار آناليز رياضي ۱ 1121130
تدريس يار آناليز رياضي ۲ 1121140
تدريس يار جبر ۱ 1121170
تدريس يار روش تحقيق و گزارش نويسي 1218270 رياضيات و كاربردها