دروس آموزش تحصیلات تکمیلی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
( مباحث ويژه ) الگوريتم هاي تصادفي 1387914 علوم کامپيوتر
(مباحث ويژه)هندسه محاسباتي ۲ 1387894 علوم کامپيوتر
آناليز روي منيفيلد 1395144 رياضي محض
آناليز غير خطي و كاربردآن 1391614 رياضي محض - آناليز
آناليز چند متغيره 1396134 امار
احتمال وآمارفازي 1287213 علوم کامپيوتر-علوم تصميم ومهندسي دانش-آموزش الکترونيکي
برنامه سازي منطق 1282174 علوم کامپيوتر-سيستم‌هاي هوشمند-آموزش‌الکترونيکي
برنامه سازي پيشرفته 1282134 علوم کامپيوتر-سيستم‌هاي هوشمند-آموزش‌الکترونيکي
بهينه سازي تركيبياتي 1282184 علوم کامپيوتر-سيستم‌هاي هوشمند-آموزش‌الکترونيکي
بهينه سازي رياضي- بنيان 1287193 علوم کامپيوتر-علوم تصميم ومهندسي دانش-آموزش الکترونيکي
بيو انفورماتيك 1282223 علوم کامپيوتر-سيستم‌هاي هوشمند-آموزش‌الکترونيکي
بيوانفورماتيك 1382523
تحقيق در عمليات پيشرفته(۱) 1282254 علوم کامپيوتر-سيستم‌هاي هوشمند-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار احتمال وآمارفازي 1287210 علوم کامپيوتر-علوم تصميم ومهندسي دانش-آموزش الکترونيکي
تدريس يار برنامه سازي منطق 1282170 علوم کامپيوتر-سيستم‌هاي هوشمند-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار برنامه سازي پيشرفته 1282130 علوم کامپيوتر-سيستم‌هاي هوشمند-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار بهينه سازي تركيبياتي 1282180 علوم کامپيوتر-سيستم‌هاي هوشمند-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار بهينه سازي رياضي- بنيان 1287190 علوم کامپيوتر-علوم تصميم ومهندسي دانش-آموزش الکترونيکي
تدريس يار بيو انفورماتيك 1282220 علوم کامپيوتر-سيستم‌هاي هوشمند-آموزش‌الکترونيکي
تدريس يار تحقيق در عمليات پيشرفته(۱) 1282250 علوم کامپيوتر-سيستم‌هاي هوشمند-آموزش‌الکترونيکي