دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آناليز روي منيفيلد 1395144 رياضي محض
آناليز غير خطي و كاربردآن 1391614 رياضي محض - آناليز
سريهاي زماني پيشرفته 1386934 امار
مباحث ويژه ( روش هاي عددي براي حل مسائل كنترل بهينه ) 1394174 رياضي کاربردي
مباحث ويژه (الگوريتم هاي تقريبي) 1299104 علوم کامپيوتر
مباحث ويژه (الگوريتم هاي محاسبات آماري) 1396152 امار
مباحث ويژه (بهينه سازي محدب و كاربردهاي آماري آن ) 1396132 امار
مباحثي پيشرفته در آمار كاربردي 1396144 امار
گروههاي توپولوژيك 1393124 رياضي محض - هندسه
آناليز تابعي ۲ 1391344 رياضي محض - آناليز
آناليز ترکيبي ۱ 1391204 رياضي محض - آناليز
آناليز فوريه 1391384 رياضي محض - آناليز
آناليز هارمونيک ۱ 1391123 رياضي محض - آناليز
آناليز هارمونيک ۱ 1391124 رياضي محض - آناليز
آناليز هارمونيک ۲ 1391163 رياضي محض - آناليز
آناليز هارمونيک ۲ 1391164 رياضي محض - آناليز
استنباط آماري پيشرفته ۱ 1396104 امار
اقتصاد¸تحقيق درعمليات ونظريه بازيها 1391484 رياضي محض - آناليز
امتحان جامع 1313130 رياضي محض - آناليز
جبرناجابجايي 1391253 رياضي محض - آناليز