قوانین جدید تغییر رشته (ابلاغیه ۱۹/۱۲/۹۷)

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

پاسخ به سوالات امتحان پایان ترم برنامه نویسی کامپیوتر ،ترم دوم ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

پاسخ به سوالات امتحان پایان ترم ریاضی عمومی۲ ترم دوم ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

پاسخ به سوالات امتحان پایان ترم محاسبات عددی ترم دوم ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

پاسخ به سوالات امتحان پایان ترم ریاضی مهندسی ترم دوم ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر