فرم درخواست تغییر وضعیت آموزشی به آموزش محور

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

فرم ثبت نام آزمون جامع

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

تعهدنامه دانشجویان کارشناسی ارشد

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

فرم ارزیابیگزارش پیشرفت تحصیلی سال اول دانشجویان دکتری

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر