مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند امیرکبیر

مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند امیرکبیر

  • معرفي

مرکز مطالعات یا انجمن سیستمهای حمل و نقل هوشمند با هدف توسعه سیستمهای حمل و نقل هوشمند در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر  با همت دانشجویان پرتلاش دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر تاسیس شده است. هدف از این انجمن انجام پژوهش در زمینه سیستمهای حمل و نقل هوشمند و کاربرد آن در ترافیک، ارتقا ایمنی و روانسازی ترافیک است. این انجمن در ارتباط مستقیم با پژوهشکده حمل و نقل و سیستمهای هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لیست اعضای انجمن به شرح زیر است:

1- دکتر مهدی قطعی (مسؤول انجمن)

2- دکتر سید مهدی تشکری هاشمی (عضو افتخاری انجمن)

3- حمیدرضا افتخاری

4- ملیحه نیکسیرت

5- آرش رییسی

6- شیوا رحیمی پور

7- مهناز آقا محقق

8- شادی آب پیکر

9- رضا اسدی

10- فاطمه روشنی

11- زهرا زاغی

12- علی رسولی

13- فاطمه تیموری

14- عذرا نظری

15- مریم گرامی

16- محمد سجاد فلاح

17- آرمان بلالی مقدم

18-محمد ارشادمنش

19- سودابه ترابی

20- مهران گلرخی

21- مژگان صفری مقدم

22- میلاد کاکلی

23- جواد فغانی عمران

24- فاطمه گلکار

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

نقش انجمن در آموزش:

این انجمن نسبت به تهیه سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد سیستمهای حمل و نقل هوشمند اقدام نموده است که راه اندازی این دوره در شورای برنامه ریزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال پیگیری است.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لیست فعالیتهای انجمن به شرح زیر است:

1- طراحی سیستمهای تصمیم یار برای مدیریت ترافیک و اطلاع رسانی

2- داده کاوی تصادف و ترافیک

3- پیشبینی ترافیک و وقایع مرتبط

4- توسعه سیستمهای خبره نیورو-فازی برای مسایل ترافیک

5- بهبود دوربینهای کنترل سرعت و نظارت تصویری

6- طراحی و مکانیابی تجهیزات حمل و نقل هوشمند

7- پردازش آنلاین داده های ترافیکی

8- طراحی شبکه حمل و نقل عمومی

9- حمل و نقل پایدار

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لیست مشاوران انجمن به شرح زیر می باشد:

1- دکتر غلامرضا مروجی

2- دکتر امیر گلرو

3- مهشید فلسفی

4- اله حاج هاشمی

5- سمیه سودمند

6- روزبه ابرازی

7- نرگس ابوالقاسمی

8- دکتر سید علی میرحسنی

9- دکتر ابراهیم شیری

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لیست پروژه های اعضای انجمن به شرح زیر است:

 

 1ارزيابي سيستمهاي حمل ونقل هوشمند با تحليل swot
 2شبكه عصبي در سيستم دستيار راننده
 3ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل هوشمند با كمك ابزارهاي تحقیق در عملیات
 4توليد نقاط کاراي سره مسائل چند هدفه با روش کمي‌سازی
 5سيستم دستيار راننده به منظور هشدار و جلوگيري از تصادف
 6سيستم تصميم يار تخصيص بودجه به زير پروژه ها در مديریت روسازی
 7تشخيص فعاليت هاي مشكوك در فايل هاي رسانه اي موجود
 8ارائه مدل داده براي سامانه پيشرفته اطلاعات مسافرتي
 9بهبود الگوريتم هاي طبقه بندي با استفاده از نگاشت-كاهش
 10سيستم هوشمند جمع آوري الکترونيکي عوارض بر اساس ارزیابی
 11مسيريابي در شبكه هاي حمل و نقل چند گانه
 12طراحي شبکه و ارائه سيستم هوشمند حمل و نقل مواد خطرناک
 13بهينه سازي سيستم هاي کنترل سرعت جهت ارتقاي ايمني و روانسازی ترافیک
 14بهينه سازي کاربرد دوربينهاي نظارت تصويري و کنترل سرعت
 15سيستم مديريت و اطلاع رساني بر پايه کشف عدم هوشياري
 16بهينه سازي فرآيندهاي جمع آوري و ارائه اطلاعات سفر
 17سيستم مديريت بهره برداري وسايل نقليه بر پايه پردازش اطلاعات رهگیری
 18ارائه مدلي براي بهينه‌سازي شبكه مسيرهاي دسترسي به حمل و نقل عمومی
 19مسئله كوتاهترين مسير تصادفي با توسعه ايده جوابهاي
 20جمع آوري اطلاعات جغرافيايي از طريق سنسورهاي مبايل
 21طراحي سايت جمع آوري قيمت كالاهاي مربوط به سيستمهاي
 22مكان يابي بهينه پاركينگ به منظور استفاده كاربران حمل و نقل عمومی
 23همجوشي داده ها در سيستمهاي حمل و نقل هوشمند
 24يكپارچه سازي سامانه هوشمند تونل و پل با ساير سامانه ها
 25سيستمهاي حمل و نقل هوشمند مبتني بر محاسبات توري و ابری
 26يك سيستم تصميم يار يادگير براي حمل و نقل هوشمند در تونل و پل
 27ارائه سيستم تصميم يار براي مديريت هوشمند در عمليات خودروهای تجاری+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لیست مقالات این انجمن به شرح زیر می باشد:

* QoS-based cooperative algorithm for integral multi-commodity flow problem

M Ghatee

Computer Communications 34 (7), 835-846    1        2011

*  An expert system for network control problems and its applications in large scale network design under uncertainty

M Ghatee, M Hashemi

International Network Optimization Conference (INOC)    1        2009

 *   Supervised and unsupervised learning DSS for incident management in intelligent tunnel: A case study in Tehran Niayesh tunnel

S Abpeykar, M Ghatee

Tunnelling and Underground Space Technology 42, 293-306            2014

 *  Solution of preemptive multi-objective network design problems applying Benders decomposition method

A Fakhri, M Ghatee

Annals of Operations Research 210 (1), 295-307            2013

 *  Fractional multi-commodity flow problem: Duality and optimality conditions

A Fakhri, M Ghatee

Applied Mathematical Modelling            2013

  * SA-IP Method for Congestion Pricing based on Level of Service in Urban Network under Fuzzy Conditions

S Soudmand, M Ghatee, SM Hashemi

International Journal of Civil Engineering 11 (4)            2013

  * Intelligent algorithms for multi-modal network problems

M Ghatee, M Niksirat, SM Hashemi

Transportation Research Board 91st Annual Meeting+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانسهای بین المللی اعضا به شرح زیر می باشد:

 1سيزدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک ايرانپيش بيني آلودگي ذرات معلق در هواي تهران جهت اعمال استراتژي هاي محدوديت ترافيك با استفاده از شبکه هاي عصبي پرسپترون
 2سيزدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک ايرانسيستم دستيار راننده هشدار تصادفات جلو به عقب بر اساس قوانين استخراج شده از روشهاي طبقه بندي هوشمند
 3سيزدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک ايرانطراحي و ساخت سيستم برنامه ريزي منابع در حمل و نقل عمومي
 4سيزدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک ايراننرم افزار تصميم‌يار ژنتيک-عصبي مبتني بر وب براي تخصيص بودجه در مديريت روسازي
 5Second International Conference on Informatics and Applications -ICIA2013NSGA2PI, The Hybrid Algorithm for Radial Basis Function Networks
 6بيست و يكمين كنفرانس مهندسي برق ايرانارائه يك الگوريتم جديد مبتني بر بهينه سازي اجتماع ذرات و كلوني زنبور عسل براي حل مسايل بهينه سازي سراسري
 7يازدهمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند ايرانارائه يك سيستم تصميم يار يادگير جهت مديريت سامانه هاي هوشمند حمل و نقل پل به منظور پيش گيري از سوانح
 8يازدهمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند ايرانطبقه بندي سوانح رانندگي بر مبناي شدت حادثه با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
 9دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيکTime-Varying Multi-Criteria Decision Making Model for Iranian National Plan for Intelligent Transportation Systems Architecture
 10دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيکامکان سنجي ارائه معماري سيستم حمل و نقل هوشمند با استفاده از زيرساخت محاسبات ابري در ايران
 11دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيکبکارگيري تکنيک هم جوشي داده ها در تخمين زمان انتظار خودرو جهت سوختگيري
 12دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيکبهينه سازي مکانيابي حسگرهاي کنترل کننده مرزها با توجه به وضعيتهاي مختلف شبانه روز
 13دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيکسيستم تصميم يار مديريت حمل و نقل ايمن خودروهاي تجاري در ايران بر اساس قوانين استخراج شده از روشهاي طبقه‌بندي: مطالعه موردي آرشيو تصادفات
 14دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيکطبقه بندي شدت تصادفات و استخراج ويژگي هاي مؤثر با کمک توليد قوانين فازي: پياده سازي موردي بانک اطلاعاتي تصادفات بريتانيا و اطلاعات نفتکشهاي ايران
 15دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيکطراحي سيستم تصميم يار خبره براي زمانبندي سيستم حمل و نقل عمومي
 164th Workshop on Optimization and its applicationsسيستمهاي مديريت هوشمند تونل و پل بر پايه تكنيكهاي بهينه سازي
 17يازدهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيكارائه دو مدل جديد براي مساله مكانيابي شمارنده هاي ترافيكي به منظور بيشينه سازي پوشش مسيرها: مطالعه موردي روي بزرگراههاي تهران
 18يازدهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيكتخمين تابع هزينه گذاري جهت يافتن هزينه بهين خط پرسرنشين HOT بدون استفاده از مدلهاي دو سطحي پويا
 19يازدهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيككاربرد شبكه هاي عصبي فازي براي پيش بيني سرعت در شبكه هاي بزرگراهي