مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند امیرکبیر

مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند امیرکبیر

  • معرفي

این مرکز بر روی سیستم های حمل و نقل هوشمند در شبکه جاده ای و در شهرها متمرکز می باشد. لطفا به آدرس های ذیل مراجعه فرمایید

Network Optimization Research Cen.

سیستمهای تصمیم یار در شهر هوشمند