مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند امیرکبیر

مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند امیرکبیر

  • معرفي

لطفا به آدرس ذیل مراجعه فرمایید

سیستمهای تصمیم یار در شهر هوشمند