مرکز مطالعات بیوانفورماتیک دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر