آزمايشگاه آمار و داده كاوي

آزمايشگاه آمار و داده كاوي

عادل محمدپور

  • معرفي

آزمایشگاه آمار تحت سرپرستی دکتر عادل محمد پور به فعالیتهای زیر می پردازد.

1. انجام طرح های پژوهشی ، که از جمله طرح های به انجام رسیده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ارزیابی درونی گروههای دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر

- ممیزی علم آمار

- امکان سنجی استفاده از آمار گیری اینترنتی در ایران

- آزمایشگاه مجازی سریهای زمانی

2. برگزاری ، آزمایشگاههای مجازی

- روش های آماری

- خوشه بندی

- مویک و کاربردهای آن

- سریهای زمانی

- روش تحقیق

- فنون آماری

3. مشاوره آماری