مرکز تحقیقاتی بهینه سازی و شبکه

مرکز تحقیقاتی بهینه سازی و شبکه

  • معرفي

این مرکز از مراکز تحقیقات بنیادین در حوزه علوم کامپیوتر، بهینه سازی شبکه و شهر هوشمند می باشد. در سوابق این مرکز طراحی شبکه اتوبوس سریع تهران (بی ار تی) و تدوین سند معماری ملی سیستمهای حمل و نقل هوشمند می باشد. برای اطلاعات بیشتر به آدرس های زیرمراجعه فرمایید.

Network & Optimization Research Center

سیستمهای تصمیم یار در شهر هوشمند