مرکز تحقیقاتی بهینه سازی و شبکه

مرکز تحقیقاتی بهینه سازی و شبکه

  • معرفي

برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیرمراجعه فرمایید.

سیستمهای تصمیم یار در شهر هوشمند