نام : ناهید سیفی

مسئولیت:مسئول دفتر دانشکده

شماره تلفن:02164542500

نام : مژگان بيگلري

مسئولیت:تایپست دانشکده

شماره تلفن:02164542500

نام : مهندس شهرام افشار راد

مسئولیت:مسئول کامپیوتر دانشکده

شماره تلفن:02164542514

نام : مهندس فاطمه قاسمی

مسئولیت:کارشناس خدمات تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن:02164542532

نام : فاطمه قلی نژاد

مسئولیت:کارشناس آموزش

شماره تلفن:02164542529

نام : مهندس سميرا مريخي

مسئولیت:کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن:02164542532

نام : اشرف السادات موسوی

مسئولیت:کمک کارشناس خدمات آموزشی

شماره تلفن:02164542529

نام : محسن اسماعیلی برزی

مسئولیت:کارشناس آموزش مجازی دانشکده

شماره تلفن:02164542501

نام : مهندس مجتبی ترکیان

مسئولیت:مدیر مالی اداری دانشکده

شماره تلفن:02164542511

نام : راضیه رمضانی

مسئولیت:کارشناس آموزش

شماره تلفن:02164542529