اطلاعات کلی

مركز کامپيوتر:

مرکز کامپيوتر اين دانشکده داراي 2 سايت كارشناسي و كارشناسي ارشد و مجهز به 50 دستگاه كامپيوتر، دو دستگاه اسكنر است. همچنين براي هريك از دانشجويان دكتري، يك دستگاه كامپيوتر اختصاص داده شده است.

در حال حاضر آقای مهندس شهرام افشارراد مسئولیت سایت کارشناسی و کارشناسی ارشد را به عهده دارند .

 

 

امکانات