رویداد

دعوت به همکاری در گرایشهای علوم کامپیوتر، علوم داده، ریاضیات مالی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

کنفرانس ها و سمینارهای دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

رویه های عمومی دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۶  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر