رویداد

اطلاعیه داوطبان ارشد ۹۸ رشته ریاضی محض -منطق

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

زمان مصاحبه ریاضی محض -آنالیز

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اعلام زمان و مکان برگزاری مصاحبه دکتری ۹۸- رشته ریاضی کاربردی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اعلام زمان و مکان برگزاری مصاحبه دکتری ۹۸- رشته ریاضی محض -هندسه

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اعلام زمان و مکان برگزاری مصاحبه دکتری ۹۸- رشته علوم کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر