اخبار

اضافه شدن یک همکار در گروه ریاضی کاربردی

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اضافه شدن یک همکار جدید در گروه آمار

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۷  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اضافه شدن یک همکار جدید در گروه علوم کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۷  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اضافه شدن همکاران جدید به جمع اعضای هیات علمی دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۹  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر