اخبار

جلسه معرفی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

سهم تولید علم ایران در ریاضیات و رتبه حوزه ریاضیات در پایگاه ای اس آی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اضافه شدن یک همکار در گروه ریاضی کاربردی

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اضافه شدن یک همکار جدید در گروه آمار

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۷  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اضافه شدن یک همکار جدید در گروه علوم کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۷  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر