اخبار

سهم تولید علم ایران در ریاضیات و رتبه حوزه ریاضیات در پایگاه ای اس آی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اعلام زمان مصاحبه مجدد دکتری ۱۳۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اعلام زمان مصاحبه دکتری ۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

اضافه شدن یک همکار در گروه ریاضی کاربردی

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر