اطلاعيه ها

برنامه زمان بندی برای دریافت اکانت سایت دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

سمینارهای ماهانه گروه ریاضی کاربردی در ترم اول ۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

سمینارهای ماهانه گروه علوم کامپیوتر در ترم اول ۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

سمینارهای ماهانه گروه آمار در ترم اول ۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

سمینارهای ماهانه گروه ریاضی محض در ترم مهر ۱۳۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر