اطلاعيه ها

مجله علمی تخصصی دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

سامانه مدیریت یادگیری

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

پشتیبانی از دروس سرویس دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر