اطلاعيه ها

آشنایی با مقررات آموزشی‎

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۰  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

زمان مصاحبه آزمون دکتری ۹۷ (رشته ریاضی کاربردی)

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

زمان مصاحبه آزمون دکتری ۹۷ (رشته آمار)

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

زمان مصاحبه آزمون دکتری ۹۷ (رشته ریاضی محض)

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر

زمان مصاحبه آزمون دکتری ۹۷ (رشته علوم کامپیوتر)

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷  ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر