رویه های عمومی دانشکده

1- رویه تعریف domain برای اشخاص، آزمایشگاه ها و کنفرانسها

لطفا ابتدا نام دامنه مد نظر را بررسی فرمایید و در صورت عدم تعریف شدگی قبلی، نام کامل دامنه به همراه مسئول مربوطه به دفتر دانشکده اعلام فرمایید تا از طریق اتوماسیون اداری به امضای ریاست دانشکده درخواست ارسال و از طریق همان نامه از انفورماتیک دانشگاه پیگیری فرمایید.

2- رویه استفاده از سایت کامپیوتری دانشکده برای کلاس

لطفا درخواست مربوطه به امضای استاد درس و بیان دقیق روز و زمان مورد درخواست به معاونت آموزشی ارسال گردد تا نسبت به انجام هماهنگی اقدام گردد. لطفا اساتید محترم دانشکده درخواستهای خود را صرفا از طریق اتوماسیون اداری ارسال فرمایند.

 

ضميمه

ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۶