کنفرانس ها و سمینارهای دانشکده

The 3rd Iranian Conference on Computational Geometry (ICCG 2020)

February 16, 2020, Tehran, Iran

http://iccg.aut.ac.ir/

 Submission Deadline: November 8, 2019

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵