مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی

11th Winter School on Computational Geometry, February, 2018.

ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸