افتتاح مرکز نوآوری سکو در دانشکده با حمایت بانک ملت

ارسال کننده خبر: رياضي و علوم کامپيوتر| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲