اساتيد علوم كامپيوتر

محمدابراهيم شيري احمدآبادي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shiri@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98(021)64542548

فاطمه زارع میرک آباد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:f.zare@aut.ac.ir

شماره تلفن:+982164542521

مهدی قطعی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ghatee@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542510

مهدي تشکري هاشمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542522

فرزاد ديده ور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:didehvar@aut.ac.ir

شماره تلفن:

هايده علي آبادي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:aliabadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

علي محدث خراساني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mohades@aut.ac.ir

شماره تلفن:

مجتبي مظفري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mozaffar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542515

سيدناصر هاشمي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nhashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن: