اساتيد علوم كامپيوتر

علي محدث خراساني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mohades@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542542

مهدی قطعی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ghatee@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542531

محمدابراهيم شيري احمدآبادي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shiri@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542548

زاهد رحمتی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:zrahmati [at-sign] aut.ac.ir

شماره تلفن:64542512

فاطمه زارع میرک آباد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:f.zare@aut.ac.ir

شماره تلفن:+982164542521

مهدي تشکري هاشمي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542522

فرزاد ديده ور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:didehvar@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545665

هايده علي آبادي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:aliabadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542552

مجتبي مظفري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mozaffar@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542515

سيدناصر هاشمي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nhashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542536