اساتيد علوم كامپيوتر

علي محدث خراساني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mohades@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545657

مهدی قطعی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ghatee@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542531

فاطمه زارع میرک آباد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:f.zare@aut.ac.ir

شماره تلفن:+982164545674

محمد اکبری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:akbari.ma@aut.ac.ir

شماره تلفن:

فرزاد ديده ور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:didehvar@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545665

زاهد رحمتی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:zrahmati [at-sign] aut.ac.ir

شماره تلفن:64542512

محمدحسن شیرعلی شهرضا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hshirali@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542548

سعید شیری قیداری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shiry@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545874

امین غیبی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:amin.gheibi[at]aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545873

سيدناصر هاشمي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nhashemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545672