اساتيد ریاضی کاربردی

مصطفي شمسي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:m_shamsi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542538

مهدي دهقان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mdehghan@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542503

محمدرضا رفسنجاني صادقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545870

فاطمه شاکری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fatemehshakeri@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542539

عرفان صلواتی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:erfan.salavati@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545661

مصطفی عباس زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:m.abbaszadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545878

فرهاد فخار ایزدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:f.fakhar-izadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542510

سيد علي ميرحسني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:a_mirhassani@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542541

فرناز هوشمند خلیق

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:f.hooshmand.khaligh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545659

حجت اله اديبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:adibih@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542524

علي حاتم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:alihatam@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542546