اساتيد ریاضی کاربردی

سيد احسان اله بني فاطمي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:banifatemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542517

سيد علي ميرحسني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:a_mirhassani@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542541

مهدي دهقان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mdehghan@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542503

مصطفي شمسي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:m_shamsi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542538

مهدی رستمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mross@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542533

فاطمه شاکری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fatemehshakeri@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542539

فرهاد فخار ایزدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:f.fakhar-izadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542527

حجت اله اديبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:adibih@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542524

يوسف امير ارجمند

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:amirarj@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542527

علي حاتم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:alihatam@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542546

محمدرضا رفسنجاني صادقي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msadeghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542531