اساتيد آمار

اسماعيل خرم

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:eskhor@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545877

امید نقشینه ارجمند

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:naghshineh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545673

مينا امين غفاري قره شيران

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:aminghafari@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545660

سعيد رضاخواه ورنوسفادراني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rezakhah@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542504

عادل محمدپور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:adel@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542533