اساتيد آمار

امید نقشینه ارجمند

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:naghshineh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542536

صادق رضایی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:srezaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542512

عرفان صلواتی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:erfan.salavati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542509

مينا امين غفاري قره شيران

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:aminghafari@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542547

اسماعيل خرم

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:eskhor@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542549

سعيد رضاخواه ورنوسفادراني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rezakhah@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542504

بهمن عرب زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:arabzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542509

عادل محمدپور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:adel@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542533