اساتيد ریاضی محض

داريوش کياني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dkiani@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542507

بهروز بيدآباد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:bidabad@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542508

ناصر بروجرديان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:broojerd@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542505

فرهاد رحمتي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:frahmati@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542534

زینب اخلاقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:z_akhlaghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542530

شمیلا بیاتی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:bayati@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542530

سعید تفضلیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:tafazolian@gmail.com

شماره تلفن:

نازنین روشندل توانا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nrtavana@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542539

لیلا سلیمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:l_salimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542552

علیرضا مفیدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mofidi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542537

بهزاد نجفی سقزچی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:behzad.najafi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542515

بیژن هنری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:honari@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542534

سيدمنصور واعظ پور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:vaez@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542526

بهروز خسروي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:bkhosravi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542519

عبدالحميد رياضي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:riazi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

مرتضي ميرمحمدرضائي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mmreza@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542506

عبدالرسول پورعباس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:arpabbas@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542553

مسعود پورمهديان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mpourmahd@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542520