اساتيد علوم تصميم و مهندسي دانش مجازي

علي محدث خراساني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mohades@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542542

مهدی قطعی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ghatee@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542531

مصطفي شمسي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:m_shamsi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542538

محمدابراهيم شيري احمدآبادي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shiri@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542548

مينا امين غفاري قره شيران

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:aminghafari@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542547

اسماعيل خرم

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:eskhor@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542549

سعيد رضاخواه ورنوسفادراني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rezakhah@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542504

عادل محمدپور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:adel@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164542533