افراد

سيد علي ميرحسني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: a_mirhassani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542541

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی