افراد

هايده علي آبادي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: aliabadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542552

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی