افراد

مينا امين غفاري قره شيران

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: aminghafari@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542547

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=aminghafari

  • سوابق تحصیلی