افراد

مينا امين غفاري قره شيران

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: aminghafari@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545660

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/aminghafari

  • سوابق تحصیلی