افراد

عبدالرسول پورعباس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: arpabbas@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542502

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/arpabbas

  • سوابق تحصیلی