افراد

سيد احسان اله بني فاطمي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: banifatemi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542517

صفحه شخصي: https://old.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=banifatemi

  • سوابق تحصیلی