افراد

سيد احسان اله بني فاطمي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: banifatemi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542517

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی