افراد

بهروز بيدآباد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: bidabad@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545655

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/bidabad

  • سوابق تحصیلی