افراد

بهروز بيدآباد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: bidabad@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542508

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی