افراد

بهروز خسروي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: bkhosravi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542519

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی