افراد

ناصر بروجرديان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: broojerd@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542505

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/broojerd

  • سوابق تحصیلی