افراد

احمد عبدالهي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: damhaabd@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی