افراد

فرزاد ديده ور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: didehvar@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545665

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/didehvar

  • سوابق تحصیلی