افراد

فرهاد فخار ایزدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: f.fakhar-izadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164542510

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/f.fakhar

  • سوابق تحصیلی