افراد

فرهاد رحمتي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: frahmati@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545662

صفحه شخصي: http://math-cs.aut.ac.ir/frahmati/

  • سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی:

 1- دکتری ریاضی    

             محل اخذ : فرانسه، دانشگاه پل ساباتيه تولوز - سال اخذ: 1375

             استاد راهنما: Carlos Simpson   

      

2-کارشناسی ارشد ریاضی (هندسه جبری) محل اخذ : فرانسه ، دانشگاه پل ساباتيه تولوز 1371

3-کارشناسی ارشد ریاضی (آنالیز تابعی) محل اخذ : دانشگاه  تربیت مدرس تهران-1367   

4-کارشناسی ریاضی  محل اخذ :دانشگاه اصفهان -1365